Công ty TNHH Tessellation Bình Dương (Tessellation Binh Duong)

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY TNHH TESSELLATION BÌNH DƯƠNG

TÊN NƯỚC NGOÀI: TESSELLATION BINH DUONG COMPANY LIMITED

 

Địa chỉ: Số 15 Đại lộ Tự do, khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Điện thoại: (0274) 3757629/ 3758499

Fax: (0274) 3757429

Email: hien.pham@tessellation.group

Website: tessellation.com