Công ty TNHH TUV SUD Việt Nam

Tên Công ty: Công ty TNHH TUV SUD Việt Nam
Địa chỉ: Level 3&4, Bohemia Saigon Buiding, Lô III - 26, Đường 19/5A, Tây Thạnh, Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028.062678506 - Fax: 028.62678511
Giám đốc: Sathish Kumar Somurai
Tổng số lao động: 100