Công ty TNHH Thương Mại Việt Lê

Tên Công ty: Công ty TNHH Thương mại Việt Lê
Địa chỉ: Số 57 Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.
Điện thoại: 0243.8726757
Fax: 0243.8726758
Giám đốc: Lê Thanh Thủy