Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan (HALOTEXCO)

Tên Công ty: Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan
Địa chỉ: Số 33 Nguyễn Văn TRỗi, Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: 84-238-3551553/3855407/149;

84-238-3856641/060                             Fax: 84-238-3855422      

Website: www.halotexco.com.vn

Giám đốc: Phan Xuan Hoi                    

Tổng số lao động: 900                                   Năm thành lập: 2004

Sản phẩm chính: Polo/T-Shirts;Sport Wears; Kidwears;Underwears;Yarn & Fiber

Năng suất: 1,200,000 pcs

Thị trường xuất khẩu: Japan, EU, USA