Công ty Dệt Hồng Quân

Tên Công ty: Công ty Dệt Hồng Quân
Địa chỉ: Số 144 Quang Trung, TP Thái Bình, Thái Bình.

Điện thoại: 84-227-3831689                            Fax: 84-227- 3831918      

Giám đốc: Đinh Hồng Quân                

Tổng số lao động: 1,500                               

Sản phẩm chính: Fabrics (Trading); Towel

Thị trường xuất khẩu: Japan, EU, Korean, Taiwan, Africa