Công ty CP May Xuất Khẩu Việt Thái (VITEXCO)

Tên Công ty: Công ty Cp May Xuất Khẩu Việt Thái.
Địa chỉ: Số 142 Quang Trung, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

Điện thoại: 84- 227 -3831686                            Fax: 84- 227 -3831548  

Giám đốc: Đặng Văn Thái                  

Tổng số lao động: 1,050                                Năm thành lập: 2005

Sản phẩm chính: Sport Wears; Trousers; Overcoats

Năng lực: Jackets: 1,000,000 pcs/year; Trousers: 500,000 pcs/year

Thị trường: EU, USA

Certificate: ISO 9001–2000; ISO 14001; OHSAS 18001; SA 8000, WRAP