Công ty TNHH Textile Alliance Vietnam (TAV)

Tên Công ty: Công ty TNHH Textile Alliance Vietnam ( TAV)
Địa chỉ: KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

Điện thoại: 84-36 –3846788                           Fax: 84-36 - 3847019

Website: www.tav.talgroup.com

Giám đốc: Lain Chen Ying                   

Tổng số lao động : 2,300                                Năm thành lập: 2004

Sản phẩm chính: Men Shirt;Overcoats; Trousers; Polo/T-Shirts; Wool

Thị trường xuất khẩu: US, EU, Japan, HongKong