Công ty cổ phần Bitexco Nam Long (BITEXCO)

Tên Công ty: Công ty cổ phần Bitexco Nam Long.
Địa chỉ: A2, KCN Nguyễn Đức Cảnh, Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

Điện thoại: 84- 227 -3847848                            Fax: 84- 227 -3847849

 Website: www.bitexconamlong.com

Tổng số lao động: 1,200                                Năm thành lập: 2005

Sản phẩm chính: Yarn & Fiber; Towel

Certificate: ISO 9001

Năng lực: CD & OE yarn, cotton towels; Yarn: 8,000 tons/year

Thị trường xuất khẩu: Taiwan, Japan, EU