Công ty cổ phần Dệt Kim Thắng Lợi (VICTORIMEX)

Tên Công ty: Công ty CP Dệt Kim Thắng Lợi.
Địa chỉ: Số 115 Văn Cao, TP Nam Định, Nam Định.

Điện thoại : 84– 228 –3849764                         Fax: 84– 228 –3526660

Tổng số lao động : 60                                     Năm thành lập: 1971

Sản phẩm chính: Socks