Công ty CP Dệt May Sơn Nam (SONATEX)

Tên Công ty: Công ty CP Dệt may Sơn Nam.
Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Văn Trỗi, TP Nam Định, Nam Định.

Điện thoại: 84–228-3849479                          Fax: 84-228-3847588              

Website: www.sonatex.com.vn - http://sonatex.vn/

Tổng số lao động: 1,030                                Năm thành lập: 1960

Sản phẩm chính: Yarn & Fiber; Towel

Năng lực: Yarn: 8,600 tons/year; Towel: 2,800 pcs/year

Thị trường xuất khẩu: China, Japan