Công ty CP May 9

Tên Công ty: Công ty CP May 9.
Địa chỉ: Số 215 Hàng Thao, Tp Nam Định, Nam Định.

Điện thoại: 84-228 -3845752                          Fax: 84-228-3843063                  

Tổng số lao động: 460                                   

Sản phẩm chính: Overcoats;Trousers;Suits

Năng lực: Jackets: 360,000 pcs/year; Trousers: 1,000,000 pcs/year; Vest: 540,000 pcs/year

Thị trường xuất khẩu: 60% Korea, EU, USA